Get Adobe Flash player
หน้าแรก ดาวน์โหลด กีฬาระหว่างคณะ(ดอนขังใหญ่เกมมส์)
กีฬาระหว่างคณะ(ดอนขังใหญ่เกมมส์)
รายละเอียด ของ กีฬาระหว่างคณะ(ดอนขังใหญ่เกมมส์)
คุณสมบัติค่า
ชื่อกีฬาระหว่างคณะ(ดอนขังใหญ่เกมมส์)
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์(6).pdf
ขนาดของไฟล์1.8 MB
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้างadmin
สร้างเมื่อ: 04/22/2013 23:20
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต959 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 04/22/2013 23:21
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum
งานประสานการจัดการศึกษา     คณะครุศาสตร์     คณะเทคโนโลยีการเกษตร     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     คณะวิทยาการจัดการ     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คณะพยาบาลศาสตร์    

การจัดการความรู้

01 ส.ค. 2016
กิจกรรมพัฒนาแผนกลยุทธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยฝ่ายนโยบายและแผนของคณะ จัดกิจกรรมพัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มีคณาจารย์จากในคณะเข้าร่วมกิจกรรมและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การการจัดทำแผน วิทยากรโดย นายธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์

Read more
21 ก.ค. 2016
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559

อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 ในงาน "ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั้งยืน ครั้งที่ 6" ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัล ทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่1.อาจารย์เจิมธง ปรารถนารักษ์ (นักวิจัยระดับดีเยี่ยม)2. ดร.นวนัตน์ ประทุมตา (นักวิจัยระดับดีเด่น)3.รศ.ดร.อุทัย ผ่องรัศมี...

Read more
08 ก.ค. 2016
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดกำแพงแลง
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดกำแพงแลง

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดกำแพงแลง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ วัดกำแพงแลง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เวลา 09.30 น. จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ตลอดการร่วมแรงร่วมใจระหว่างคณะครูอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  

Read more
08 ก.ค. 2016
ฉลองเทียนและหล่อเทียนพรรษา
ฉลองเทียนและหล่อเทียนพรรษา

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร้วมประกวดตกแต่งต้นเทียนพรรษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00- 21.00 น. ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเเละมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการเเข่งขันประกวดต้นเทียนพรรษาในงานการฉลองเทียนเเละหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 59 ซึ่งได้มีการเเข่งขันต้นเทียนครั้งนี้ 8 คณะ โดยผลการตัดสินการประกวดต้นเทียนได้รับรางวัลชมเชย

Read more
08 ก.ค. 2016
ค่ายอาสาอุตสาหกรรมส่งเสริม
ค่ายอาสาอุตสาหกรรมส่งเสริม

ค่ายอุตสาหกรรมส่งเสริม จริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดโครงการค่ายอุตสาหกรรมส่งเสริม จริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านอ่างศิลา อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โดยรอบโรงเรียน  

Read more