Get Adobe Flash player
หน้าแรก แบบบันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนแปลงผู้สอน(สสก.5)
แบบบันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนแปลงผู้สอน(สสก.5)
รายละเอียด ของ แบบบันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนแปลงผู้สอน(สสก.5)
คุณสมบัติค่า
ชื่อแบบบันทึกข้อความ ขอเปลี่ยนแปลงผู้สอน(สสก.5)
คำอธิบาย
ชื่อไฟล์from33_itpbru.pdf
ขนาดของไฟล์41.36 kB
ชนิดของไฟล์pdf (ชนิดของไฟล์: application/pdf)
ผู้สร้างadmin
สร้างเมื่อ: 10/29/2012 16:36
แสดงแล้วทุกๆ คน
ดูแลรักษา โดยผู้แก้ไข
ฮิต1075 ฮิต
อัพเดทล่าสุด เมื่อ 10/29/2012 17:01
โฮมเพจ
CRC Checksum
MD5 Checksum

การจัดการความรู้

28 เม.ย. 2017
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ ในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 011/2560 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564

Read more
12 เม.ย. 2017
ต้อนรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รวมถึงคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 24 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน โดยดูงานด้านการบริหารสำนักงานคณบดี งานสารบรรณและธุรการ...

Read more
12 เม.ย. 2017
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัจฉริยะ ประจำปี พ.ศ. 2560” ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นโครงการที่ 25 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ พิธีเปิดได้รับเกียรติโดย ผู้ช่วยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่วนพิธีปิดได้รับเกียรติโดย...

Read more
12 เม.ย. 2017
ให้การต้อนรับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ให้การต้อนรับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน คณบดี ร่วมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 18 ท่าน ด้วยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการศึกษาดูงานการบริหารสำนักงานและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ นำมาวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยินดีอย่างยิ่งที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน และเพิ่มพูนสานสัมพันธไมตรีอันดียิ่งแกสถาบันอื่น ๆ...

Read more
24 มี.ค. 2017
ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษา

ตามหนังสือ กระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(1)1.16/704 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ส่งกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามแล้ว ไปเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำกฎกระทรวงดังกล่าวประการศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 134 ตอนที่ 23 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 แล้วหมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ...

Read more