Get Adobe Flash player
หน้าแรก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาลัยราชภัฏเทพสตรีศึกษาดูงาน 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มาศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย มีคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย  ผ่องรัศมี ดร.สมสุข  แขมคำ รองคณบดี
อาจารย์สุขุม  หลานไทย รองคณบดี  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รอให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะผู้ศึกษาดูงานได้รับข้อมูลด้าน
การบริหารจัดการสำนักงาน การเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาต่างๆ งานวิจัยและงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ เพื่อเป็นประโยชน์กับคณะผู้มาศึกษาดูงานต่อไป    null                                                                     

null   

    null            
 
งานประสานการจัดการศึกษา     คณะครุศาสตร์     คณะเทคโนโลยีการเกษตร     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ    

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     คณะวิทยาการจัดการ     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     คณะพยาบาลศาสตร์    

การจัดการความรู้

01 ส.ค. 2016
กิจกรรมพัฒนาแผนกลยุทธ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยฝ่ายนโยบายและแผนของคณะ จัดกิจกรรมพัฒนาแผนกลยุทธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มีคณาจารย์จากในคณะเข้าร่วมกิจกรรมและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การการจัดทำแผน วิทยากรโดย นายธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์

Read more
21 ก.ค. 2016
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559

อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัล นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 ในงาน "ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั้งยืน ครั้งที่ 6" ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ได้รับรางวัล ทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่1.อาจารย์เจิมธง ปรารถนารักษ์ (นักวิจัยระดับดีเยี่ยม)2. ดร.นวนัตน์ ประทุมตา (นักวิจัยระดับดีเด่น)3.รศ.ดร.อุทัย ผ่องรัศมี...

Read more
08 ก.ค. 2016
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดกำแพงแลง
ถวายเทียนพรรษา ณ วัดกำแพงแลง

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดกำแพงแลง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 ณ วัดกำแพงแลง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เวลา 09.30 น. จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ตลอดการร่วมแรงร่วมใจระหว่างคณะครูอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  

Read more
08 ก.ค. 2016
ฉลองเทียนและหล่อเทียนพรรษา
ฉลองเทียนและหล่อเทียนพรรษา

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร้วมประกวดตกแต่งต้นเทียนพรรษา ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00- 21.00 น. ณ ห้องวิทยาภิรมย์ 1 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดเเละมอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการเเข่งขันประกวดต้นเทียนพรรษาในงานการฉลองเทียนเเละหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 59 ซึ่งได้มีการเเข่งขันต้นเทียนครั้งนี้ 8 คณะ โดยผลการตัดสินการประกวดต้นเทียนได้รับรางวัลชมเชย

Read more
08 ก.ค. 2016
ค่ายอาสาอุตสาหกรรมส่งเสริม
ค่ายอาสาอุตสาหกรรมส่งเสริม

ค่ายอุตสาหกรรมส่งเสริม จริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดโครงการค่ายอุตสาหกรรมส่งเสริม จริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์ขึ้นในระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านอ่างศิลา อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่โดยรอบโรงเรียน  

Read more