Get Adobe Flash player
หน้าแรก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาลัยราชภัฏเทพสตรีศึกษาดูงาน 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มาศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย มีคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย  ผ่องรัศมี ดร.สมสุข  แขมคำ รองคณบดี
อาจารย์สุขุม  หลานไทย รองคณบดี  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รอให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะผู้ศึกษาดูงานได้รับข้อมูลด้าน
การบริหารจัดการสำนักงาน การเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาต่างๆ งานวิจัยและงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ เพื่อเป็นประโยชน์กับคณะผู้มาศึกษาดูงานต่อไป    null                                                                     

null   

    null            
 

การจัดการความรู้

28 เม.ย. 2017
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสดิ์ ในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ 011/2560 เรื่อง  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดี สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 จนถึงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564

Read more
12 เม.ย. 2017
ต้อนรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าศึกษาดูงาน
ต้อนรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าศึกษาดูงาน

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รวมถึงคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จำนวน 24 ท่าน และผู้บริหาร 2 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน โดยดูงานด้านการบริหารสำนักงานคณบดี งานสารบรรณและธุรการ...

Read more
12 เม.ย. 2017
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อัจฉริยะ ประจำปี พ.ศ. 2560” ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นโครงการที่ 25 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คือโครงการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ พิธีเปิดได้รับเกียรติโดย ผู้ช่วยศาสตราจารยนรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่วนพิธีปิดได้รับเกียรติโดย...

Read more
12 เม.ย. 2017
ให้การต้อนรับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ให้การต้อนรับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน คณบดี ร่วมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 18 ท่าน ด้วยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดโครงการศึกษาดูงานการบริหารสำนักงานและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ นำมาวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งทางคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยินดีอย่างยิ่งที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน และเพิ่มพูนสานสัมพันธไมตรีอันดียิ่งแกสถาบันอื่น ๆ...

Read more
24 มี.ค. 2017
ราชกิจจานุเบกษา
ราชกิจจานุเบกษา

ตามหนังสือ กระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0592(1)1.16/704 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ส่งกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2560 ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามแล้ว ไปเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำกฎกระทรวงดังกล่าวประการศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 134 ตอนที่ 23 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 แล้วหมายเหตุ :-เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ...

Read more