Get Adobe Flash player
หน้าแรก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาลัยราชภัฏเทพสตรีศึกษาดูงาน 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มาศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย มีคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย  ผ่องรัศมี ดร.สมสุข  แขมคำ รองคณบดี
อาจารย์สุขุม  หลานไทย รองคณบดี  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รอให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะผู้ศึกษาดูงานได้รับข้อมูลด้าน
การบริหารจัดการสำนักงาน การเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาต่างๆ งานวิจัยและงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ เพื่อเป็นประโยชน์กับคณะผู้มาศึกษาดูงานต่อไป    null                                                                     

null   

    null            
 

การจัดการความรู้

27 ธ.ค. 2016
เสวนาทิศทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ 27 ธ.ค.59
เสวนาทิศทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ 27 ธ.ค.59

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีโอกาสให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัเพชรบุรี และหอการค้าจังหวัดเพชรบุรี ร่วมเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนความร่วมมือทางวิชาการ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และยังให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ และผลงานของคณาจารย์และนักศึกษาในคณะอีกด้วย

Read more
22 ธ.ค. 2016
การแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์
การแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์

การแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ 3 ธ.ค.59สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดการแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Car Racing)ในงาน 90 ปี มหกรรมราชภัฏวิชาการไทยแลนด์ 4.0ณ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ชั้น 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมแข่งและชมการแข่งขันจำนวนมาก โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรีประกอบด้วยนายรามาบดี ดำรงเกียรตินายสิริกร วาสกุลนายปักย์ อุดมลักษณานนท์นายวรรษธร วงษ์สวาท (อาจารย์ที่ปรึกษา) รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่...

Read more
22 ธ.ค. 2016
วิศวกรรมพลังงานจัดแสดงนิทรรศการ
วิศวกรรมพลังงานจัดแสดงนิทรรศการ

วิศวกรรมพลังงาน จัดแสดงนิทรรศการ ในงาน 90 ปี 2-4 ธ.ค.59 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับพลังงานจังหวัดเพชรบุรีจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในงาน 90 ปี มหกรรมราชภัฏวิชาการไทยแลนด์ 4.0

Read more
22 ธ.ค. 2016
วิศวกรรมพลังงานวิพากษ์หลักสูตร
วิศวกรรมพลังงานวิพากษ์หลักสูตร

วิศวกรรมพลังงาน วิพากษ์หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 20 ธ.ค.59สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) โดย ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ศาสตราจารย์ ดร.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ และ อาจารย์มานิตย์ กู้ธนพัฒน์ ให้การวิพากษ์หลักสูตร โดยมีคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 20 ธันวาคม 2559  

Read more
20 ธ.ค. 2016
โครงการ "ทำดีเพื่อพ่อสานฝันเพื่อน้อง"
โครงการ

  คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคเงิน ในกิจกรรม ทำดีเพื่อพ่อสานฝันเพื่อน้อง ในงานครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี "มหกรรมราชภัฏวิชาการไทยแลนด์ 4.0 " วันที่ 2-4 ธันวาคม 2559 ทุกท่าน โดยทางตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ได้นำเงินบริจาคมอบให้แก่มูลนิธิสว่างแผ่ไพศาลธรรมสถาน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2559 ณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,060 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหกสิบบาทถ้วน)  

Read more