หน้าแรก

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาลัยราชภัฏเทพสตรีศึกษาดูงาน 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่จาก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มาศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย มีคณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย  ผ่องรัศมี ดร.สมสุข  แขมคำ รองคณบดี
อาจารย์สุขุม  หลานไทย รองคณบดี  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รอให้การต้อนรับ ทั้งนี้คณะผู้ศึกษาดูงานได้รับข้อมูลด้าน
การบริหารจัดการสำนักงาน การเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาต่างๆ งานวิจัยและงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ เพื่อเป็นประโยชน์กับคณะผู้มาศึกษาดูงานต่อไป    null                                                                     

null   

    null