อาจารย์พิเศษ
   
ชื่อ - สกุล   นายเฉลิมพล   ไชยแก้ว
คุณวุฒิ สาขาวิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานศึกษา
 

-

ผลงานทางวิชาการ
การค้นคว้า วิจัย
หรือแต่งตำรา
 

วุฒิการศึกษา

วศ.บ.  (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

วศ.ม.  (บริหารงานก่อสร้าง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ภาระการสอน  

รายวิชาที่จัดให้สอน

1.  การจำลองกระบวนการก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์

2.  เทคโนโลยีฐานราก
   
ชื่อ - สกุล   นายสนิท  ขุนศรี
คุณวุฒิ สาขาวิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานศึกษา
 

-

ผลงานทางวิชาการ
การค้นคว้า วิจัย
หรือแต่งตำรา
 

วุฒิการศึกษา

วศ.บ.  (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ภาระการสอน  

รายวิชาที่จัดให้สอน

1.  การวิเคราะห์ความวิบัติในการก่อสร้าง

2.  อุปกรณ์อาคาร

   
ชื่อ - สกุล   นายสุมิตร  กุลยานนท์
คุณวุฒิ สาขาวิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานศึกษา
 

-

ผลงานทางวิชาการ
การค้นคว้า วิจัย
หรือแต่งตำรา
 

วุฒิการศึกษา

สถ.บ.  (สถาปัตยกรรม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผ.ม. (การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภาระการสอน  

รายวิชาที่จัดให้สอน

1. องค์ประกอบศิลป์

2. ความรู้พื้นฐานทางสถาปัตยกรรม

3. หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น

4. หลักการวาดเส้น

5. การสร้างหุ่นจำลอง
   
ชื่อ - สกุล   นายชัยวุฒิ  เก่งเดช
คุณวุฒิ สาขาวิชา
ตำแหน่งทางวิชาการ
สถานศึกษา
 

-

ผลงานทางวิชาการ
การค้นคว้า วิจัย
หรือแต่งตำรา
 

วุฒิการศึกษา

วศ.บ.  (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ภาระการสอน  

รายวิชาที่จัดให้สอน

1.   การบริหารการเงินสำหรับงานก่อสร้าง

รายวิชาที่จัดให้สอน

1.   การบริหารการเงินสำหรับงานก่อสร้าง

Они хотят допросить Воана по поводу аварии возле аэропорта.

На его руках вздулись огромные мышцы; он несколько раз согнул и разогнул пальцы и вышел вперед.

Я сел на камень и закурил, глядя на все это.

Довольно глупо, подумал Филлистон.

И стал еще интереснее, когда я провел линию оттуда до дома Доброго Доктора.

Он поклонился еще раз, и леди заспешила дальше.

Но это единственное было очень сильным.

Обернувшись, Джерри заметил, что возвышавшаяся на фоне редких холмов одинокая гора, Везувий, выбрасывает вверх клубы черного дыма.

Наркотики, телепатическая связь, шар.

Вполне возможно, что нам придется бродить довольно долго, прежде чем мы разыщем что-нибудь такое, что Пухнасточка сможет узнать.

Я вижу, наконец произнес он, что если мы хотим побеседовать цивилизованно, то сперва надо кое-что выяснить между собой.

Я самого начала знала, сказала миссис Моллой, прищелкнув зубами, что это какие-то фигли-мигли.

Бледно светящаяся дымка клубилась и кипела над его головой.

Он обязан сохранять неподвижность, "скачать рингтоны для нокиа скачать" являть собой полное почтение святой человек, поющий гимны, умоляющий богов перешагнуть из мифов в реальность.

Это, возможно, было некоей заменой биения сердца и дыхания, и всех других негромких звуков и чувств организма, что пожалованы человеку.

На секунду воцарилось полное молчание, затем забубнил с новой силой.

Вы здесь "лучший автокредит отзывы" потому, что сами напросились, напомнил я.

Внизу неспешно текла река, разделившись на два рукава, изгибалась, сверкая, и терялась в дымке.

Тень сгустилась и превратилась в фигуру молодого демона, похожего на кентавра.

После того как мы вернули ружья, они пытались увести наших лошадей и.

Теперь ты сможешь воспользоваться волшебным "Просто вместе" зеркалом, чтобы удачно сыграть свою роль в Тысячелетней Войне.

Теперь Поль сделал широкий жест рукой.

Кортнэй поднял длинный стальной "олег рой скачать книги бесплатно txt" хлыст, у основания не толще его мизинца.

Как и у всех докторов, которых он знал, Хейдель заметил, что его руки и ногти, казалось самые чистые вещи во всей комнате.

 

ศุกร์, 27. มีนาคม 2015